งานบริการของพิพิธภัณฑ์สิรินธร

งานบริการ

จัดค่ายอบรมและจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านซากดึกดำบรรพ์และธรณีวิทยา นอกจากนั้นยังให้บริการการศึกษาฝึกอบรมบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ บริการค่ายเยาวชน บริการห้องสมุดที่ทันสมัย เพื่อการสืบค้นข้อมูล เอกสารทางวิชาการ และทำหน้าที่ให้บริการอำนวยความสะดวก เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รวมถึงกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจถึง การทำงานด้านโบราณชีววิทยา

งานสำรวจ อนุรักษ์ และวิจัย

ทำหน้าที่สำรวจเก็บตัวอย่าง บันทึกข้อมูลซากดึกดำบรรพ์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องในภาคสนาม การเคลื่อนย้ายตัวอย่างอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการด้านโบราณชีววิทยา และทำการอนุรักษ์ตัวอย่างในห้องปฏิบัติการ เพื่อการศึกษาวิจัย เปรียบเทียบในขั้นต่อไป

งานคลังตัวอย่าง

เป็นส่วนที่รวบรวมจัดเก็บและดูแลรักษาซากดึกดำบรรพ์อ้างอิงรวมทั้งตัวอย่างที่เก็บมาจากภาคสนามอย่างเป็นระบบมีการลงทะเบียนซากดึกดำบรรพ์และโครงกระดูกสัตว์ปัจจุบันเพื่อการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบมีการจัดเก็บข้อมูลโบราณชีววิทยาและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นระบบฐานข้อมูลซากดึกดำบรรพ์ และระบบสารสนเทศข้อมูลโบราณชีววิทยาอย่างเป็นระบบ เป็นสถานที่เพื่อการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบของนักวิทยาศาสตร์ และนักโบราณชีววิทยาทั่วโลก