บุคลากรของ พิพิธภัณฑ์สิรินธร จ.กาฬสินธุ์

นางสาวดรุณี สายสุทธิชัย
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรณีเขต 2

นางสาวโชติมา ยามี
ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์

งานนโยบายและแผน

นายยิ่งพร มงคลสินธ์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวโชติมา ยามี
นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ

นายวรวุธ เหล่าหว้าน
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ชำนาญงาน

นางสาวบุดชลี ทศวัฒน์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาววิไลลักษณ์ ดุงศรีแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานพิพิธภัณฑ์

นางสาวกรวิภา ประทุม
เจ้าหน้าที่บริหารงานพิพิธภัณฑ์

นายมงคล บุญโพธิ์
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางพิมพ์กานต์ ปรีดีวงษ์
เจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์

นางสาวศศิธร พรมสิงห์
นักวิชาการเงินและบัญชี

ฝ่ายวิชาการ

นางสาวโชติมา ยามี
นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ

นางสาวพรเพ็ญ จันทสิทธิ์
นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ

นางสาวศศอร ขันสุภา
นักวิชาการทรัพยากรธรณีชำนาญการพิเศษ

นางสาวณสนนท์ ขำคมเขตร์
นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ

นางสาวปราถนา ขำไข
นักธรณีวิทยาชำนาญการ

นางสาวแสงกนก ศักดิ์เมือง
ภัณฑารักษ์ชำนาญการ

นางธิดา ลิอาร์ด
นักธรณีวิทยา

นายทองดี มะลา
พนักงานพิพิธภัณฑ์

ฝ่ายพิพิธภัณฑ์

นายเฉลิมชัย จิตราช
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายธิติ ศรีสมบัติ
พนักงานประจำห้องพิพิธภัณฑ์ บ.2

นางสาวขนิษฐา มีวุฒิ
พนักงานประจำห้องพิพิธภัณฑ์ บ.2

นางสาวเพ็ญพิไล อินทสุวรรณ
นักวิชาการตลาด

นางสาววศุฑา ศรีหงส์ทอง
เจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์

นางสาวเบญจวรรณ พรรณลา
เจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์

นางสาวศิริภา นางสาวศิริภา
พนักงานบริการ

งานจัดแสดงและผลิตสิ่งแสดง

นายสาธิต สระตันติ์
ช่างฝีมือทั่วไป ช3

นางสาวสุรัตนา นามมิตย์
นักวิชาการช่างศิลป์

นายบอย โพธิ์เงิน
นายช่างศิลป์

นายประยูร ผิวผุย
พนักงานพิพิธภัณฑ์

ฝ่ายเทคนิค

นายอิทธิพล บัวเพชร
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

นายคำแพง แดงวันศรี
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายสิทธิชัย ดลพร
ช่างไฟฟ้า

นายอภิรัฐภูมิกิจ วงษ์สุวรรณ
พนักงานพิพิธภัณฑ์