วันที่ 12 พฤษภาคม 2566

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่องค์ความรู้ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ หลักสูตรพิเศษ


วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ดร. อรนุช หล่อเพ็ญศรี อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี มอบหมายให้ นายนิมิตร ศรคลัง ผู้อำนวยการ กองเทคโนโลยีธรณี รักษาราชการรองอธิบดีกรมทัรัพยากรธรณี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่องค์ความรู้ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ หลักสูตรพิเศษ" ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรม พลอยพาเลซ จังหวัดมุกดาหาร โดยได้รับเกียรติ จาก นายบุญเรื่อง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และ ดร.ดรุณี สายสุทธิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรณี เขต ๒ กล่าวรายงาน การอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องซากดึกดำบรรพ์ การบริหารจัดการซากดึกดำบรรพ์และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองซากตึกดำบรรพ์ ตลอดจนทราบถึงแนวทางการปฏิบัติงานตามอำนาจ ของเจ้าหน้าที่ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการอบรมฯ ประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำจังหวัด ผู้แทน จากอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งสิ้น ๓๐ คน ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ