วันที่ 03 พฤษภาคม 2566

สรุปการให้บริการพิพิธภัณฑ์สิรินธร ประจำเดือนเมษายน 2566


ในเดือนเมษายน 2566 มีจำนวนผู้เข้าชม 37,024 คน ผลความพึงพอใจโดยรวม 90.23%